ارسال کالا به دو صورت انجام میشود:

ارسال برنامه ای و روتین
ارسال برنامه ای و روتین در صورتی است که مشتری بصورت مکتوب سفارشات روزانه و ماهانه خود را با درج جزئیات به موسسه داده و این سفارشات برابر درخواست مشتری بصورت خودکار انجام میشود.

ارسال موردی
ارسال موردی با سفارش مشتری و در زمانهای مقرر انجام میشود. مثلا تهیه و ارسال نان فقط در سه زمان صبحگاهی و ظهر و شامگاهی صورت میگیرد.