• مشتری حق دارد چانچه تحویل سفارش بیش از حد متعارف و بدون دلیل منطقی طول کشیده باشد، از تحویل آن خودداری و مراتب را به دفتر موسسه هواتا منعکس نماید.
  • مشتری حق دارد چنانچه کالای سفارش شده با کالای تحویلی مغایرت داشت، از پذیرفتن آن خودداری و مراتب را به دفتر موسسه هواتا منعکس نماید.
  • مشتری حق دارد چنانچه کالای سفارش شده بر اثر بی احتیاطی در حمل دچار آسیب شده و یا شکل ظاهر آن بصورت فاحش تغییر  کرده از پذیرفتن آن خودداری و مراتب را به دفتر موسسه هواتا منعکس نماید.